วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลปง

 

"เทศบาลตำบลปงเมืองน่าอยู่  ชุมชนรัฐราฏร์เข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งการศึกษา  อนามัย  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมเสริมสร้างเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ถ้วนหน้า"

 

พันธกิจที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลและที่สาธารณะในเขตเทศบาลให้มีพื้นที่สีเขียวยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

1.2  ปรับปรุงฟุตบาทและเพิ่มไฟส่องสว่างถนนขุนยมตลอดสาย และจัดระเบียบจราจรเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.3  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นกําเนิดแม่น้ํายม และพัฒนาถนนและทางเดินเลียบน้ำงิม - น้ำยม เพื่อเป็น
สถานที่ออกกําลังกาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี

1.4  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั้งถนนสายหลัก สายรองให้ใช้สะดวกปลอดภัย
ได้มาตรฐาน พร้อมกับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าในพื้นที่การเกษตรของประชาชน

1.5  จัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พร้อมกับปรับปรุงซ่อมแซมลําเหมือง ประตูเปิด - ปิด น้ําทุกเส้นเพื่อเป็นการรองรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ําห้วยแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้ทุ่งหลวงเขียวตลอดปี

1.6  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภายในฌาปนสถานในเขตเทศบาล ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

 

พันธกิจที่ 2  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและกีฬา

2.1  ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดถึงวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา ให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

2.2  พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลปง ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
โดยการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของครูบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย

2.3  บูรณาการจัดให้วัดในเขตเทศบาล เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอ

2.4  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็ก เยาวชน
ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2.5  บริการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการรับ – ส่งนักเรียนเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตําบลปง ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

2.6  สนับสนุนให้มีลานวัฒนธรรม ลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นเวทีการแสดงออกทางด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงเป็นสถานที่ออกกําลังกาย

 

พันธกิจที่ 3  ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3.1  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้และการมีงานทําของคน
ในชุมชน

3.2  ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปพร. ในเขตเทศบาลเพื่อช่วยในการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน

3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านต่างๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(โคกหนองนาโมเดล)

3.4  สนับสนุนให้มียานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันท่วงที

3.5  สนับสนุนให้มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลปง เพื่อนําข้อมูล
มาช่วยเหลือ แก้ไข ปรับปรุง ให้กับประชาชน

 

พันธกิจที่ 4  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1  ส่งเสริม สร้างสุขภาพการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชนการบริการให้ความรู้
ด้าน สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี 

4.2  พัฒนาระบบการรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอย และสร้างมูลค่าขยะให้เป็นประโยชน์

4.3  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ออกกําลังกาย และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีกิจกรรม
ออกกําลังกายร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

4.4  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารสุขชุมชน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

4.5  สนับสนุนอํานวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

พันธกิจที่ 5  ด้านการเมืองการบริหารและการประสานกับหน่วยงานอื่น

5.1  จัดวางโครงสร้างบริหารราชการให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่

5.2  จัดการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสม

5.3  ประสานและร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างเหมาะสมสม่ําเสมอ เพื่อนํามา ซึ่งงาน
งบประมาณในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมือง

5.4  จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้ข่าวสารโดยสื่อต่างๆ
อย่างหลากหลาย