Image
Image
นายเล็ก  อุปมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.084 - 8117465
 
Image
นายอภิชาติ  ศรีอัญชลีกร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.086 - 1188495
Image
นายสมพร  ถาวรวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.063-1929465
Image
นายเสงี่ยม  หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.087 - 1748182
Image
นายอภิชาติ  อินต๊ะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 5577082
Image
นายสวงค์  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.084 - 8065697
Image
นายสามารถ  หาญสมุทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.091 - 0685786
Image
นายธวัชชัย  มะโนชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 9980599
Image
นายนิรันดร์  จันทะนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.081 - 9980742
Image
นายสมเกียรติ  อัญญะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.084 - 8946947
Image
นายจรัญ  มาแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.081 - 0308343
Image
นายทวี  คำใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 8520767
Image
นางวรัทยา  ไทยใหม่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.095 - 6485255