Image
Image
นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.081-3868734
Image
นางกฤตยา  ชาติศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร.089-6764574
Image
นายชายบดินทร์  อินถา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร.086-1185885
Image
นายวิชาญ  จิตอารีย์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร.089-2633715
Image
นางปาณชญา  กิตติพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร.090-4672622
Image
นายจรูญชัย  กองสุข
นิติกร
เบอร์โทร.098-7703356
Image
นายสิรวิทย์  นามมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร.089-5564556
Image
นางสาวพิกุล  ดวงทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร.096-1753207
Image
นายสมชาย  ชัยวร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร.090-4637313
Image
นายฤชูพันธ์  ยืนยัง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทร.086-1158108
Image
นายพิชัยยุทธ  ใจกว้าง
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร.097-9524156