Image
Image
นางรัชภรณ์  ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร.081-9617080
Image
นางสาวลฎาภา  ใหม่ต๊ะ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
เบอร์โทร.083-0124450
Image
นางลำพัย  ทิพย์เนตร
ครูประจำชั้นอนุบาล1/2
เบอร์โทร.080-1324452
Image
นางสาวดาริกา  ร้องเก็ด
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
เบอร์โทร.084-8960259
Image
นางสาวอัณณ์ญาดา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/2
เบอร์โทร.086-1555263
Image
นางสุพรรณี  ศรีวิชัย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/1
เบอร์โทร.082-3843297
Image
นางสาวชโลธร  กันชะนะ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/2
เบอร์โทร.091-8823071
Image
นางสาวนรินธนา  บ้านสระ
ครูภาษาจีน
เบอร์โทร.091-6273889
Image
นางสาวสุชาดา  แก้วตา
ครูวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร.062-3183059
Image
นางสาวสิรณัฏฐ์  บุญมีตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร.063-6817082