Image
Image
นายสมพร  ถาวรวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.063-1929465
Image
นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปง/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร.081-3868734
Image
นางวราพร  ประดับผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร.094-7076409
Image
นายโสภณ  ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร.083-5781235
Image
นางสาววงวรรณ  เทพอาจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร.091-8637389
Image
นางรัชภรณ์  ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.081-9617080
Image
นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปง/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร.081-3868734