ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่องรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน หมู่6 ตำบลปง