ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า20ที่นั่ง