เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสวนนายธวัช เครือจักร ถึงบ้านนายหลง บุญศรี ถ.ขุนยม ซ.10 บ้านดู่ ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา