ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า20ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)