ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน หมู่ที่6 ตำบลปง เทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา