ประกาศเทศบาตำบลปง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน