คำสั่งเทศบาลตำบลปง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลปง