pong.png

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคา มอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ฯลฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านบุญยืน

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP