pong.png
Image
Image
นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าสำนักปลัด
Image
ส.อ.อนุวัต  หงษ์สิบสาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Image
นายชายบดินทร์  อินถา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
Image
นางสาวพิกุล  ดวงทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Image
นายวิชาญ  จิตอารีย์
นักจัดการงานทั่วไป
Image
นายจรูญชัย  กองสุข
นิติกร
Image
นางปาณชญา กิตติพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
Image
นายฤชูพันธ์ ยืนยัง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Image
พิชัยยุทธ  ใจกว้าง
นักพัฒนาชุมชน
Image
นายสิรวิชญ์  นามมนฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Image
นายสมชาย  ชัยวร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP