pong.png
00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง โดยอาชีพเกษตรกรรม รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 47,678 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี หรือประมาณ 10,814 ต่อคนต่อปี

    การเกษตรกรรม

    ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ พืชผลการเกษตรตามฤดูกาลเช่นข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง

    การปศุสัตว์

     ลักษณะปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลปง ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและใช้งาน เช่น ไก่ , หมู วัว, ควาย

การประมง

     ลักษณะการประมงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง มีทั้งการเพาะพันธุ์ หรือเลี้ยงตามแหล่งน้ำธรรมชาติ (ของหมู่บ้าน) ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค ปลาที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล, ปลาดุก

     การอุตสาหกรรม

    ในเขตเทศบาลตำบลปง เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสี โรงบ่มใบยาสูบ อิฐบล็อก ตัดเย็บเสื้อผ้า ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

    การพาณิชยกรรมและการบริการ

    ในเขตเทศบาลตำบลปง มีกิจการพาณิชย์และบริการดังนี้


                        ตลาดสด                           จำนวน             4         แห่ง

                        ปั๊มน้ำมัน                          จำนวน             8         แห่ง

                        ร้านขายอาหาร                  จำนวน           20         แห่ง

                        ร้านตัดผม                         จำนวน             8         แห่ง

                        ร้านซ่อมทีวี                      จำนวน             5         แห่ง

                        ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า     จำนวน             5         แห่ง

                        ร้านบริการอื่น ๆ               จำนวน           20         แห่ง

                        ธนาคาร                            จำนวน             3          แห่ง

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน