ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
Image

สำนักงานเทศบาลตำบลปง

10 หมู่ 3 ตำบลปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140
โทร.054 - 497028  โทรสาร.054 -429385
E-mail : ponglocal@hotmail.com
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน