00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image

สำนักงานเทศบาลตำบลปง

10 หมู่ 3 ตำบลปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140
โทร.054 - 497028  โทรสาร.054 -429385
E-mail : ponglocal@hotmail.com
Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน