Previous Next

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ (MOU) พร้อมทั้งประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะ ในปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ (MOU) พร้อมทั้งประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะ ในปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles