Previous Next

กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ร่วมกับชุมชนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ร่วมกับชุมชนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles