Previous Next

กิจกรรมเทศบาลตำบลปง สะอาด น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหนุน หมู่ 6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

ในวันที่ 14 มกราคม 2562  ณ ชุมชนบ้านหนุน หมู่ 6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ร่วมกับกลุ่มอถล. บ้านหนุน ดำเนินกิจกรรมเทศบาลตำบลปง สะอาด น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการรักษาความสะอาดของถนนขุนยมในชุมชนบ้านหนุนด้วยการจัด   เก็บขยะและล้างทำความสะอาดถนน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles