Previous Next

กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ 4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 8 มกราคม 2562 ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ 4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles