Previous Next

กิจกรรมจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 บ้านดู่

ในวันที่ 24 ภุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำกิจกรรมจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 บ้านดู่ หมู่ที่3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles