Previous Next

กิจกรรมจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 บ้านบุญยืน

ในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำกิจกรรมจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 บ้านบุญยืน หมู่ที่2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles