Previous Next

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”)

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”) โดยจัดทำนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ร่วมแสดงในขบวนแห่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และวิธีการคัดแยกขยะในขบวนรถประชาสัมพันธ์


พิมพ์   อีเมล

Related Articles