Previous Next

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ผู้นำชุมชนและราษฎร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก)

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กอสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ผู้นำชุมชนและราษฎร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก) โดยนำส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้ว จำนวน 91 กิโลกรัม หรือ 6,825 กล่อง ให้แก่หน่วยงานผู้รับบริจาค ได้แก่ศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ผู้ยากไร้ ผุ้ประสบภัย ฯลฯ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles