Previous Next

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปง เพื่อลดภาวะโลกร้อน)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 กองสาธาารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปง เพื่อลดภาวะโลกร้อน) โดยดำเนินการสื่อสารให้ความรู้ด้านพลังงาน โดยการสร้างแกนนำพลังงานชุมชนและครัวเรือนต้นแบบลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชนบ้านบุญยืน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles