Previous Next

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง เพื่อลดปริมาณขยะ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และเป็นการสร้างจิตอาสาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปงได้ร่วมทำบุญแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารและให้แก่ ศิริราชมูลนิธิรามาธิบดี ในโครงการผู้ป่วยที่ยากไร้


พิมพ์   อีเมล

Related Articles