Previous Next

โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2562
(กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ) โดยอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ การลดใช้พลังงานและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างชุมชนจักรยาน และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กิจกรรมทางกาย อีกทั้งให้ความรู้ เรื่อง “พี่สอนน้อง....ร่วมสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะอย่างบูรณาการและยั่งยืน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles