Previous Next

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาวะที่ดี) ศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาวะที่ดี) ศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียงเทิง โดยนายไพรัช มหาวงศ์นันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเทิง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการขยะและแนวทางการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลเวียงเทิง และลงพื้นที่ศึกษาการจัดการขยะและการกำจัดขยะในแต่ละประเภทของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน อีกทั้งศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและกาดน้อยฮีมอิงตลาดสด 3 ข. (เขียวสิ่งแวดล้อม แข็งเศรษฐกิจ เข้มสุขภาพ) ของชุมชนบ้านตั้งข้าว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


พิมพ์   อีเมล

Related Articles