Previous Next

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาวะที่ดี) ศึกษาดุงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่งศรีนคร

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาวะที่ดี) ศึกษาดุงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่งศรีนคร โดยเข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาของชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้แก่ ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของชุมชนบ้านโป่งศรีนคร เช่น  ชุมชนปลอดขยะ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การสร้างชุมชนน่าอยู่ กลุ่มจักสาน กลุ่มทำเปลนอน ฯลฯ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles