Previous Next

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาวะที่ดี)  โดยให้ความรู้ เรื่อง ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อมและ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รวมทั้งการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ในการจัดการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และการจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles