Previous Next

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปง ประจำปีงบประมาณ2562

วันที่ 27 - 28 มีนาคม2562 เทศบาลตำบลปง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปง  ประจำปีงบประมาณ2562  โดยฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา  เทศบาลตำบลเกาะคา และชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles