Previous Next

โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ในกิจกรรมพ่นหมอกควันและมอบทราบอะเบท ร่วมกับกลุ่มอสม. ในเขตเทศบาลตำบลปง ในวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2562 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles