Previous Next

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยดำเนินกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ร่วมกับกลุ่มอสม.ในเขตเทศบาลตำบลปง   วันที่ 13 เมษายน 2562


พิมพ์   อีเมล

Related Articles