Previous Next

โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)” จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง รวบรวมและขนขยะอันตรายที่ได้จากการคัดแยกในครัวเรือนของประชาชน      ในเขตเทศบาลตำบลปง จำนวน 75.1 กิโลกรัม เข้าร่วมโครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)” จังหวัดพะเยา  เพื่อที่จังหวัดพะเยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้นำขยะอันตรายไปทำลายทิ้งตามหลักสุขาภิบาลต่อไป


พิมพ์   อีเมล

Related Articles