Previous Next

การมอบเครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลล์แก่ เกษตรอินทรีย์บ้านบุญยืน เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรม

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัด ดำเนินการมอบเครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลล์แก่
เกษตรอินทรีย์บ้านบุญยืน เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการลดใช้พลังงานในเขตเทศบาลตำบลปงและส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์การใช้พลังงานทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลล์)


พิมพ์   อีเมล

Related Articles