Previous Next

การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตตำบลปง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles