Previous Next

กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลตำบลปง

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ได้ดำเนินกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลตำบลปง โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีตัวแทนในการเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 คน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles