Previous Next

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย

ในระหว่างวันที่ 15-30 พ.ค. 62  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย


พิมพ์   อีเมล

Related Articles