Previous Next

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปงได้จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles