Previous Next

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 13 ก.พ. 2562 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปง ชั้น 2


พิมพ์   อีเมล

Related Articles