Previous Next

ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก และการรับสมัครร้านต้นแบบที่ลด ละเลิกใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก  และการรับสมัครร้านต้นแบบที่ลด ละเลิกใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก รวมทั้งติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และมอบสื่อเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมและถุงพลาสติก และอันตรายจากจากการใช้กล่องโฟม และแผ่นพับ/บทความ แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดประชารัฐ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles