Previous Next

พิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปง ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles