Previous Next

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา  ร่วมกับเทศบาลตำบลปง  ให้กับบ้านนายเอกณรงค์  หมื่นจันทร์  บ้านเลขที่  24  หมู่ 9  ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา  สนับสนุนงบประมาณโดย  องค์การยริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles