Previous Next

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลปง

ในระหว่างวันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลปง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปง จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่


พิมพ์   อีเมล

Related Articles