Previous Next

กิจกรรม. " ปั่น ปัน บุญ"

ในวันที่ 6 กันยายน 2562  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปงทั้ง 10 หมู่บ้าน      ชมรมจักรยานเสือภูเขาอำเภอปง และชมรมปั่นจักรยานบ้านบุญยืน ได้ดำเนินกิจกรรม. " ปั่น ปัน บุญ" โดยมีการปั่นจักรยานพร้อมทั้งร่วมทำบุญกับวัดในเขตเทศบาลตำบลปง จำนวน 6 แห่ง คือ วัดนาปรัง วัดบุญยืน วัดดู่ วัดศรีดอนชัย วัดทัศนาราม และวัดพระธาตุดอยหยวก ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2562


พิมพ์   อีเมล

Related Articles