Previous Next

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ประเภทโดดเด่น ในโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด

วันที่ 2 กันยายน 2562 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ประเภทโดดเด่น ในโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนุน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles