Previous Next

กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนปั่นจักรยานบ้านบุญยืนเพื่อสุขภาวะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดำเนินกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนปั่นจักรยานบ้านบุญยืนเพื่อสุขภาวะ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุบ้านบุญยืน  ซึ่งมีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คือ การชั่งน้ำหนัก ตรวจวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ความจุปอด แรงบีบมือ และความอ่อนตัวด้านหน้า


พิมพ์   อีเมล

Related Articles