Previous Next

อบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles