Previous Next

การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร และการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร กลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร และการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles