Previous Next

กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ จากขยะอินทรีย์ ประเภทผลไม้รสเปรี้ยว

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จัดทำน้ำยาอเนกประสงค์ จากขยะอินทรีย์ ประเภทผลไม้รสเปรี้ยว ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญยืน ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุบ้านบุญยืน


พิมพ์   อีเมล

Related Articles